PODMÍNKY POUŽITÍ A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Podmínky použití“)

Podmínky používání aplikací na URL adresách sportnect.com, fajnovysport.cz, sportujvolomouci.cz, sportujvchebu.cz a souvisejících podstránkách a mobilních aplikacích (dále jen „Aplikace“) Odsouhlasením tohoto ujednání, resp. užitím Aplikací se uživatel zavazuje dodržovat níže stanovená pravidla.


 1. sportnect.com, sportujvolomouci.cz, sportujvchebu.cz a fajnovysport.cz obsahují internetové aplikace a na ně navazující mobilní aplikace (dále jako „Aplikace“) pro organizaci sportovních skupin a dalších amatérských i profesionálních organizačních jednotek v oblasti sportu a volnočasových aktivit na bázi regionality. Aplikace a z nich plynoucí a na ně navazující služby jsou pro uživatele dostupné zdarma.
 2. Provozovatelem a vlastníkem Aplikací je společnost VMI Silesia s.r.o., se sídlem Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava 702 00, IČ: 619 73 017 (dále jen „Provozovatel“).
 3. Správcem osobních údajů je společnost VMI Silesia s.r.o., se sídlem Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava 702 00, IČ: 619 73 017 (dále jen „Správce“).
 4. Vývojářem a Zpracovatelem osobních údajů je společnost AstrumQ Interactive s.r.o., IČ 29 447 445, se sídlem Pelclova 2500/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.
 5. Jako Správce se zavazujeme držet těchto zásad použití a ochrany osobních údajů obsažených v Podmínkách použití s cílem poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány při poskytování služeb. K jakým účelům, proč a jak dlouho naše společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Vaše soukromí je pro nás opravdu důležité, věnujte prosím pozornost našim praktikám ochrany osobních údajů obsažených v Podmínkách použití.
 6. Jestliže přistupujete na webovou stránku Aplikací (ať už k nim přistupujete jakýmkoli způsobem, včetně mobilních aplikací) nebo je používáte, souhlasíte s tím, že tyto Podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů, které upravují práva a povinnosti při užívání Aplikací a s nimi souvisejících služeb, jsou pro vás závazné. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami použití a nechcete jimi být vázáni, Aplikace nepoužívejte ani k ní nepřistupujte. Vytvořením svého uživatelského účtu v Aplikacích souhlasíte s těmito Podmínkami použití a se zásady ochrany osobních údajů v těchto Podmínkách použití tyto Podmínky použití a v nich obsažené zásady ochrany osobních údajů se pro vás stávají závaznými.
 7. Zájemce o využívání Aplikací je povinen si v rámci Aplikací vytvořit svůj uživatelský účet, a to nastavením svého unikátního uživatelského jména a hesla, a vyplněním příslušných osobních údajů v registračním formuláři. Za účelem vytvoření uživatelského účtu zájemce povinně poskytuje své jméno a příjmení. Osobní údaje získané při Vaší registraci zpracováváme za účelem správy Vašeho uživatelského účtu a umožnění Vám přístupu k němu. Zpracovávání těchto údajů je rovněž nezbytné k tomu, abyste mohli používat naše Aplikace. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je čl. 6 ods. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR"). Po registraci má uživatel možnost přidat do svého profilu další osobní údaje, zejména fotografii a telefonní číslo. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a není podmíněno používáním Aplikací. Tyto údaje slouží jako prostředek k prezentaci uživatele nebo jeho sportovní skupiny a nebudou použity k žádným dalším účelům s výjimkami stanovenými těmito podmínkami.
 8. Zájemce o využívání Aplikací má také možnost vytvořit si svůj uživatelský účet a přihlásit se do Aplikace prostřednictvím svého Facebook účtu. Při přihlášení do Aplikace prostřednictvím účtu Facebook získáme přístup k Vaší e-mailové adrese a dalším informacím, které jsou veřejně dostupné na Vašem profilu na Facebooku (např. jméno, příjmení, profilová fotka, věk, pohlaví a další informace, které sdílíte veřejně ve svém profilu). Osobní údaje získané při Vaší registraci zpracováváme za účelem zpracování Vašeho uživatelského účtu a použití našich Aplikací. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 9. Údaje, které nám poskytli uživatelé při registraci zpracováváme do doby, než si uživatel deaktivuje svůj uživatelský účet. Uživatel je oprávněn svůj účet v aplikaci kdykoli bez náhrady zrušit, a to kontaktováním Správce na sportnect@sportnect.com přes svůj registrační e-mail, a to bez jakýchkoliv podmínek.
 10. Uživatel sám odpovídá za správnost a aktuálnost osobních údajů na svém uživatelském účtu. Uživatel má možnost opravit nesprávné nebo neaktuální osobní údaje přímo ve svém účtu, a to přepsáním původně poskytnutých údajů na nové údaje.
 11. Zájemce je před započetím registrace svého uživatelského účtu povinen seznámit se těmito Podmínkami použití a využíváním Aplikace souhlasí s Podmínkami použití a v nich obsaženými zásadami ochrany osobních údajů. Každý uživatel je oprávněn zřídit si pouze jediný uživatelský účet.
 12. Pouze registrovaní a řádně autorizovaní uživatelé mohou aktivně využívat Aplikace. Neregistrovaní uživatelé mohou pouze prohlížet obsah městských nebo krajských portálů [Sportujvostrave], [Sportujvolomouci], [Sportujvchebu].
 13. Uživatel může být členem více než jednoho klubu nebo skupiny s uživatelským účtem v rámci Aplikací.
 14. Zpracování osobních údajů podléhá činnosti Správce. V rámci společnosti dodržujeme bezpečnost informací a aplikujeme, jak fyzická, tak technická opatření. V praxi to znamená, že pouze oprávněné osoby mají přístup k informacím v době, kdy je s nimi potřeba pracovat a jsou potřeba ke zpracování osobních údajů. Provedli jsme technická opatření a zabezpečení kancelářských prostor, aby nemohlo docházet k neoprávněnému či nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, ztrátě či zničení. Jako Správce postupujeme podle platných právních předpisů tykajících se ochrany osobních údajů vyplývajících z platných předpisů GDPR. Vaše osobní údaje jsou uloženy na serveru nacházejícím se v EU (t.j. nedoch��zí k přenosu do třetích zemí).
 15. Správce skupiny získává přístup k osobním údajům uživatelů přihlášených do skupiny nebo na akci. Pokud jste správcem akce nebo skupiny, dostáváte přístup k osobním údajům členům skupiny nebo účastníkům akce, můžete je použít pouze pro organizování akcí, správě klubu/skupiny, rozesílání pozvánek na akci, do skupin/klubu, rozesílání notifikací při změnách na akcích či klubech. Pokud si nepřejete, aby Vás správci akcí resp. skupin kontaktovali, prosím napište nám na support@astrumq.com a my Vám pomůžeme s vyřešením této situace.
 16. Správce klubu může vést o členech (uživatelích) soukromá data, která nesmí bez jejich souhlasu nikde zveřejnit. Tato data jsou určena výlučně pouze správci skupiny nebo správcům skupiny. Kdyby je chtěl zveřejnit musí si opatřit souhlas se zpracováním osobních údajů uživatele, které chce zveřejnit.
 17. Uživatel je povinen zajistit své přihlašovací údaje proti zneužití, za což i plně odpovídá. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů uživatele vzniklé jeho neopatrností či porušením těchto Podmínek užití či jinak z důvodu stojícího na straně uživatele.
 18. Uživatel nese výhradní odpovědnost za svoje jednání a veškerá data, texty, soubory, informace, uživatelská jména, obrázky, grafiku, fotky, profily, zvukové a video klipy, zvuky, hudební díla, audiovizuální díla, jakákoliv jiná autorská díla, aplikace, odkazy, události a další obsah nebo materiály (dále souhrnně jako „obsah“), které prostřednictvím Aplikací odesílá, používá, zveřejňuje a/nebo zobrazuje. Totéž platí pro obsah, který uživatel v Aplikacích používá, zveřejňuje a/nebo zobrazuje tím, že v Aplikacích v rámci svého uživatelského nastavení umožní sdílení obsahu umístěného v rámci jeho uživatelského profilu v aplikacích a sociálních sítích třetích stran, jehož sdílení Aplikace umožňují.
 19. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že (i) je vlastníkem obsahu, který v Aplikacích nebo jejím prostřednictvím zveřejní, a/nebo (ii) že má veškerá oprávnění, souhlasy a/nebo licence potřebná pro zveřejnění a/nebo zobrazení obsahu, (iii) a/nebo že má jiné právo umožňující mu udělovat licence a/nebo jiná práva uvedená v těchto Podmínkách použití. Totéž platí pro obsah, který uživatel v Aplikacích použije, odesílá, zveřejňuje a/nebo zobrazuje tím, že v Aplikacích v rámci svého uživatelského nastavení umožní sdílení obsahu umístěného v rámci jeho uživatelského profilu v aplikacích a sociálních sítích třetích stran, jehož sdílení Aplikace umožňují.
 20. Provozovatel Aplikace neuplatňuje nárok na vlastnictví jakéhokoli obsahu, který v Aplikacích nebo jejich prostřednictvím uživatel zveřejní. Uživatel však odsouhlasením Podmínek použití uděluje Provozovateli Aplikace bezplatnou, nevýhradní, plně přenositelnou a celosvětovou licenci (včetně možnosti udílení podlicencí) na použití obsahu, který v Aplikacích nebo jejím prostřednictvím použije, odešle, zveřejní a/nebo zobrazí, bez nároku na autorský honorář či jiné protiplnění.
 21. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že zveřejnění nebo použití obsahu v Aplikacích nebo jejím prostřednictvím nepředstavuje porušení nebo ohrožení práv libovolné třetí strany včetně (ne však výhradně) práv na ochranu soukromí, práv na zveřejnění, autorského práva, ochranné známky nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví. Totéž platí pro obsah, který uživatel v Aplikacích použije, zveřejňuje, odesílá a/nebo zobrazuje tím, že v Aplikacích v rámci svého uživatelského nastavení umožní sdílení obsahu umístěného v rámci jeho uživatelského profilu v aplikacích a sociálních sítích třetích stran, jehož sdílení Aplikace umožňují.
 22. Uživatel odpovídá za svá jednání a užívání Aplikací v souladu s těmito Podmínkami použití, a výlučně jen zákonným způsobem a k zákonnému účelu. Uživatel nesmí zneužívat Aplikace k nezákonným nebo neoprávněným účelům. Uživatel souhlasí s tím, že se bude řídit veškerými aplikovatelnými právními předpisy, pravidly a podmínkami použití, které se vztahují na používání Aplikací.
 23. Uživatel je povinen vždy respektovat práva třetích osob, zejména při nakládání s audiovizuálními díly, zvukovými díly, fotografiemi, texty a jinými obdobným právem chráněným obsahem. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovým obsahem nese výhradně uživatel.
 24. Uživatel souhlasí s tím, že obsah, který poskytne, zveřejní a/nebo zobrazí v rámci Aplikací, vyjma uživatelského hesla, budou viditelné i pro ostatní uživatele Aplikací, a to podle nastavení sdílení v rámci jeho uživatelského účtu. Uživatel souhlasí s tím a zavazuje se, že nebude zveřejňovat fotky, videa, texty, ani jiný obsah vyobrazující násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné nebo nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah, fotky, videa a/nebo texty, nebo jiný obsah v rozporu se zákonem.
 25. Uživatel služby je srozuměn a souhlasí s tím, že Aplikace používá na vlastní riziko. Provozovatel Aplikací nenese odpovědnost za jakékoli škody, ztráty nebo újmy způsobené používáním Aplikací nebo používáním Aplikací v rozporu s těmito Podmínkami použití, jinými aplikovatelnými podmínkami nebo příslušnými právními předpisy, včetně používání mobilních aplikací souvisejících s Aplikací.
 26. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby, jakož i pro plnění zákonných povinností provozovatele.
 27. Provozovatel Aplikací nenese žádnou odpovědnost za obsah zveřejněný uživatelem na skupinových stránkách nebo na jiných stránkách nebo místech Aplikací k tomu určených a jejich případné veřejné publikaci. Za obsah použitý, odesílaný, zveřejněný a/nebo zobrazený v rámci Aplikací jsou plně odpovědní uživatelé, jejichž uživatelské účty se k těmto stránkám vztahují.
 28. V případě, že jakákoliv třetí strana vznese nárok vůči Provozovateli z důvodu, že uživatel jakýmkoliv způsobem poruší při používání Aplikací tyto Podmínky použití a v nich obsažené zásady ochrany osobních údajů, ostatní aplikovatelné podmínky použití a pravidla využívání Aplikací a/nebo příslušné aplikovatelné právní předpisy zejména, nikoliv však výlučně tím, že v rámci Aplikací použije, zveřejní a/nebo zobrazí obsah, k jehož použití, zobrazení a/nebo zveřejnění nemá potřebné oprávnění nebo souhlas, zavazuje se uživatel nahradit Provozovateli Aplikací veškerou škodu, která mu takovým vznesením nároku třetí strany vznikne, včetně veškerých nákladů na obranu proti takto vzneseným nárokům.
 29. Provozovatel Aplikací si vyhrazuje právo, dle vlastního uvážení odstranit z Aplikací jakýkoliv obsah, a to i bez udání důvodu. Uživatel přistoupí k odstranění obsahu zejména v případě, kdy se může důvodně domnívat, že použitím, zveřejněním a/nebo zobrazením obsahu dochází nebo může docházet k porušení těchto Podmínek použití a/nebo k porušení nebo ohrožení práv ostatních uživatelů nebo třetích osob. Tím není dotčeno ustanovení o odstranění uživatelských účtů či smazání skupiny při nedodržení pravidel stanovených těmito Podmínkami použití. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odstranění obsahu, zejména pak za odstranění obsahu z Aplikací dle tohoto bodu č. 32 těchto Podmínek použití.
 30. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace mohou být dočasně nedostupné. Provozovatel Aplikací negarantuje trvalý přístup k Aplikacím. Provozovatel Aplikací nenese odpovědnost zejména za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb a/nebo za případnou ztrátu nebo poškození dat uložených či vytvořených v Aplikacích vzniklou technickými problémy, administrativním zásahem Provozovatele Aplikací a/nebo z jiného důvodu, jakož ani za možnou škodu takovýmto způsobem vzniklou.
 31. Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet a/nebo smazat skupinu, pokud:
  • Uživatel používá Aplikace v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů;
  • Uživatel užívá Aplikace ke komerčním či jinak výdělečným účelům,
  • Uživatel užívá Aplikace k účelům, které by mohly v konečných důsledcích poškodit provozovatele či jiného uživatele;
  • Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást serveru a Aplikací;
  • se Uživatel pokusil narušit stabilitu, chod nebo data Aplikací;
  • Uživatel používá Aplikace k šíření komerčního softwaru či nelegálního obsahu chráněného právními předpisy, nebo jej používá k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva;
  • se Provozovatel Aplikace domnívá, že uživatel porušuje chráněná práva provozovatele nebo třetích osob jiným nikoliv nepodstatným způsobem, než je uvedeno v předchozích bodech.
  • jakékoliv prohlášení uživatele uvedené v těchto Podmínkách použití je nebo se stane nepravdivým nebo zavádějícím a/nebo uživatel jinak porušuje tyto Podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů.
 32. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.
 33. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do Aplikací, změn a úprav bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 34. Provozovatel nemůže zaručit, že používání aplikace povede ke zlepšeným sportovním výkonům uživatelů a zvýšenému počtu vítězství.
 35. Provozoval si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek použití a zásad ochrany osobních údajů Aplikací.
 36. Naše Aplikace používají trvalé a dočasné soubory cookies. Soubory cookies jsou malé zašifrované textové soubory, které se ukládají do Vašeho prohlížeče nebo do mobilního zařízení. Soubory cookies se skládají z kusů textových souborů, často včetně jedinečných identifikátorů, které jsou odeslány prostřednictvím webového serveru na webové prohlížeče, a které pak mohou být odeslány zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru. Cookies se dělí na "trvalé" (persistent) nebo "dočasné" (session) cookies. Trvalý soubor cookie se skládá z textového souboru zaslaného webovým serverem do webového prohlížeče, které budou uloženy v prohlížeči, a zůstane v platnosti až do uplynutí nastavené doby (pokud nebude smazána uživatelem před datem ukončení platnosti). Session cookie vyprší ve chvíli, kdy je webový prohlížeč uzavřen. Soubory cookies používáme pro účely webové analýzy, personalizaci webu a cílení reklamy. Uživatelé našich Aplikací informujeme o tom, že sbíráme cookies prostřednictvím tzv. cookie banneru. Informace shromážděné prostřednictvím cookies mohou být sdíleny s dalšími organizacemi jejichž služby souvisejí s provozováním Aplikací, a to Google (webová analytika, Adwords), Seznam (Sklik), Facebook (API), Instragram (API), Smartsupp(nahrávání obsahu, chat), Fabric(záznam chyb, podpora).
 37. Aplikace využívá hostující partnery třetích stran k poskytování hardwaru, sítí, úložišť a souvisejících technologií potřebných pro provoz služby, a to: Wedos (poskytovatel webhostingu), Amazon (webhosting, server hosting), Google Play (poskytovatel platformy) a App Store (poskytovatel platfromy).
 38. Z toho, že zpracováváme Vaše osobní údaje, Vám vyplývají určitá práva. Své práva můžete uplatnit zasláním žádosti na email support@astrumq.com. V případě, že si uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme Vás o vyřízení Vaší žádosti informovat do 30 dnů ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž Vás budeme informovat:
  1. Máte právo od nás získat potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám doplňující informace týkající se předmětného zpracování (t.j. jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, komu jsme je poskytli atd.).
  2. Pokud máte za to, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme nejsou správné nebo aktuální, máte právo nás požádat o opravu Vašich osobních údajů.
  3. Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, můžete mít i právo na vymazání Vašich osobních údajů (tzv. právo na zapomnění). Vaše osobní údaje nemůžeme vymazat jen proto, že jste nás o to požádali. Vymažeme je pouze tehdy, pokud byl naplněn některý z předpokladů předvídaný právními předpisy (např. pokud bychom údaje zpracovávali nezákonně, nebo pokud zpracováváme Vaše údaje přesto, že účel zpracování pominul).
  4. Máte právo žádat od nás omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to např. pokud se domníváte, že o Vás zpracováváme nesprávné osobní údaje (v této situaci by zpracovávání bylo omezeno do doby, než se ověří správnost Vašich osobních údajů), nebo pokud by vyšlo najevo, že zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně, ale Vy nechcete, abychom Vaše osobní údaje vymazaly, ale chcete abychom jen omezili zpracování. Omezení zpracování znamená, že budeme Vaše osobní údaje uchovávat, ovšem nebudeme s nimi provádět žádné jiné zpracovatelské operace.
  5. Máte právo od nás získat Vaše osobní údaje (které o Vás zpracováváme na základě souhlasu a / nebo smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi na základě akceptace těchto podmínek nebo jinak) a zpracováváme je automatizovanými prostředky, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud je to technicky možné, přeneseme na Vaši žádost Vaše osobní údaje přímo k Vámi zvolenému subjektu.
  6. Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s platnou legislativou, máte právo podat stížnost na náš dozorčí orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika).
 39. Jakékoli dotazy týkající se zpracováváni osobních údajů můžete zasílat na adresu sídla Správce, na emailovou adresu: support@astrumq.com.
 40. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto podmínek použití a zásad ochrany osobních údajů, nepoužívejte tento web a s tím spojené Aplikace.

Aktualizováno dne 25.5.2018

Upravit předvolby souhlasu

Pomocí cookies vám umožňujeme efektivně se pohybovat po stránce a využívat některé funkce. Detailní informace o všech cookies najdete níže v jednotlivých kategoriích souhlasu. Cookies označené jako „Nezbytné“ se ukládají ve vašem prohlížeči, protože jsou nutné ke zpřístupnění základních funkcí stránky....

Vždy aktivní
Nezbytné soubory cookie jsou zásadní pro základní funkce webu a web bez nich nebude fungovat zamýšleným způsobem. Tyto soubory cookie neukládají žádná osobní identifikační data.
Funkční soubory cookie pomáhají provádět určité funkce, jako je sdílení obsahu webových stránek na platformách sociálních médií, shromažďování zpětných vazeb a další funkce třetích stran.

Žádné soubory cookie k zobrazení.

Analytické soubory cookie se používají k pochopení interakce návštěvníků s webem. Tyto soubory cookie pomáhají poskytovat informace o metrikách počet návštěvníků, míru okamžitého opuštění, zdroj provozu atd.
Výkonnostní cookies se používají k pochopení a analýze klíčových indexů výkonu webu, což pomáhá zajistit lepší uživatelský komfort pro návštěvníky.

Žádné soubory cookie k zobrazení.

Soubory cookie reklamy se používají k doručování návštěvníků přizpůsobenými reklamami na základě stránek, které navštívili dříve, a k analýze účinnosti reklamní kampaně.